ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.26 USD 3.91 CHF 4.31 GBP 4.97
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Statut banku


TEKST JEDNOLITY

STATUTU 

LUDOWEGO  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO

W   ZDUŃSKIEJ  WOLI

 uwzględniający zmiany wynikające z decyzji

 Komisji Nadzoru Finansowego nr  DLB-DLBZ2.700.216.2022.AK  z dnia 27 października 2022r.
oraz nr DLB-DLBZ2.706.56.2023.MG z dnia 21 marca 2023r. przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 35/2023 z dnia  24 maja 2023r.

STATUT

LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W ZDUŃSKIEJ WOLI

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Bank Spółdzielczy działa pod firmą: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli,  i posługuje się skrótem  LBS w Zduńskiej Woli , zwany w dalszej części Statutu: „Bankiem”.

§ 2

 1. Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 • Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej dalej: „Ustawą”,
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, zwanej dalej: „Prawem bankowym”,
 • Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze, zwanej dalej: „Prawem spółdzielczym”,
 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zwanej dalej: „Ustawą
  o rachunkowości”,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanego dalej: „Rozporządzeniem 575/2013”, a także na podstawie niniejszego Statutu.
 1. Bank stosuje się również do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

§ 3

 1. Siedzibą Banku jest Zduńska Wola.
 2. Bank działa na terenie województwa łódzkiego.
 3. Bank jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu, tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową.
 4. Bank założony jest na czas nieokreślony.
 5. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony”, zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

§ 4

 1. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą:
  1. Centrala,
  2. Oddziały.
 2. W ramach Centrali funkcjonują Zespoły i Stanowiska.
 3. W ramach Oddziału funkcjonują Stanowiska obsługi klienta.
 4. W ramach Banku tworzone są: filie, punkty bankowe, punkty kasowe, agencje podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
 5. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej Banku oraz wykaz stanowisk kluczowych dla Banku określa regulamin organizacyjny.

2. Przedmiot działania

§ 5

 1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
  3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  4. udzielanie, w zakresie i trybie uzgodnionym z SGB-Bankiem S.A., gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  5. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  6. operacje czekowe i wekslowe,
  7. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  8. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  9. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
  10. pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
 2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe w imieniu i na rzecz SGB-Banku S.A.:
  1. wydawanie kart płatniczych,
  2. udzielanie kredytów.
 3. Ponadto Bank wykonuje następujące czynności:
  1. obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przy czym każdorazowe objęcie lub nabycie, z wyłączeniem objęcia lub nabycia akcji, praw z akcji lub udziałów banków, wymaga uzyskania zgody SGB-Banku S.A.
  2. nabywa i zbywa na rachunek własny instrumenty finansowe w warunkach art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowym,
  3. dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
  4. nabywa i zbywa nieruchomości,
  5. świadczy usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych,
  6. świadczy usługi finansowe w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, na podstawie umowy agencyjnej,
  7. pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług leasingowych.
  8. wydaje wydaje środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.
 4. Obowiązek sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.
 5. Bank może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
 6. Bank może prowadzić działalność poza terenem działania Banku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Statutu, w przypadku:
  1. gdy Bank jest stroną umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego, o ile siedziba kredytobiorcy znajduje się w zakresie działania przynajmniej jednego z uczestników konsorcjum,
  2. udzielania kredytów jednostkom podporządkowanym SGB-Bankowi S.A. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 42 Ustawy o rachunkowości lub jednostkom, na które SGB-Bank S.A. wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 Ustawy o rachunkowości,
  3. wykonywania czynności bankowych z członkami Banku,
  4. wykonywania czynności bankowych ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może wykonać czynność bankową z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawną, mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terenem jego działania, po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 8. Bank może nieodpłatnie pośredniczyć w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach programów rządowych.

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkiem Banku może być:
  1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
 3. Zainteresowany powinien zostać powiadomiony pisemnie o uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady pisemnego odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady jest ostateczna.
 6. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Banku wchodzą w życie z dniem podjęcia.
 7. Deklaracja zawiera:
  1. w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL ,
  2. w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę,  numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON.
 8. W deklaracji winny się znaleźć informacje o ilości zadeklarowanych udziałów. Członek Banku może, w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów            i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie.
 9. Rejestr członków prowadzi Zarząd. W rejestrze ewidencjonuje się imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także numer PESEL, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy i numer REGON.
 10. Udziały członkowskie  w Banku są niezbywalne.  Spadkobierca  zmarłego  członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.
 11. Spadkobierca członka  Banku  może  nabyć   w   drodze   dziedziczenia  udział lub wielokrotność udziałów.
 12. Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów zmarłego członka Banku przez jego spadkobierców nie mają zastosowania w sytuacji, gdy udziały te były przedmiotem zapisu dokonanego przez członka Banku w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, o którym mowa w ustępie 8.
 13. Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie
  o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie. Przyjęcie w poczet członków Banku następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Banku, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę w terminie 90 od dnia śmierci członka Banku, Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy członka Banku równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka Banku na zasadach określonych w Statucie.

§ 7

 1. Członek Banku ma prawo:
  1. do brania udziału w:
   1. Zebraniach Przedstawicieli,
   2. Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
  2. do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
  3. do otrzymania odpisu regulaminów,
  4. do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
  5. do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  6. do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
  7. do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie.
  8. do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
 2. Bank może odmówić członkowi Banku wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Banku wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek Banku, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Bank z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Banku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi Banku pisemnej odmowy.
 3. Bank może odmówić członkowi Banku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli ich udzielenie stanowiłoby naruszenie tajemnicy:
  1. bankowej, o której mowa w ustawie Prawo bankowe,
  2. danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych .

§ 8

 1. Członek Banku ma obowiązek:
  1. wnieść wpisowe w wysokości 15,00 zł. oraz zadeklarować i wnieść:
   1. osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
   2. osoba prawna co najmniej 10 (dziesięć) udziałów.
  2. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych,-).  Członek Banku może posiadać maksymalnie 10 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, SGB-Bank S.A. oraz BFG, a także udziałów nadobowiązkowych obejmowanych za zgodą Zarządu Banku oraz Systemu Ochrony SGB
  3. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku
  4. dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
  5. zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.
 2. Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

§ 9

 1. W przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.
 2. Jeżeli członek Banku zadeklarował większą liczbę udziałów od wymaganej do zadeklarowania przez Statut, obowiązujący w chwili żądania zwrotu, może wystąpić o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów przed ustaniem członkostwa. Wypowiedzenie udziałów nadobowiązkowych powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia udziałów nadobowiązkowych wynosi 90 dni od złożenia w Banku oświadczenia o ich wypowiedzeniu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu udziałów nadobowiązkowych jest równoznaczne ze złożeniem żądania wypłaty tych udziałów, ze skutkiem na dzień następujący po upływie okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Statucie.
 3. Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zgody KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 4. Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.
 5. Środki pieniężne z tytułu wypowiedzianych udziałów należne członkowi i byłemu członkowi są nieoprocentowane.
 6. Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 7. Członek Banku nie odpowiada wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania.
 8. Zarząd Banku, w celu ochrony interesów członków Banku, jest uprawniony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu albo ograniczeniu zwrotu wpłat na udziały, w przypadku gdy Bank:
  1. będzie realizował program postępowania naprawczego albo wystąpią przesłanki określone w art. 142 ust. 1 Prawa bankowego
  2. nie spełni wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 Rozporządzenia nr 575/2013, oraz wymogów nałożonych na podstawie art. 138a ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych wymogów,
  3. nie spełni norm płynności, o których mowa w części szóstej Rozporządzenia nr 575/2013, albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych norm,
  4. przekroczy normy w zakresie limitów dużych ekspozycji, o których mowa w art. 395 Rozporządzenia nr 575/2013, albo zwrot wpłat będzie skutkował przekroczeniem tych norm.
 9. Wstrzymanie albo ograniczenie zwrotu wpłat na udziały następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd informuje członków Banku, żądających zwrotu wpłat na udziały, o podjętej uchwale, w formie pisemnej, wysłanej listem poleconym, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Przepisu art. 32 Prawa spółdzielczego nie stosuje się.
 10. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały Zarząd niezwłocznie dokonuje wypłat członkom Banku, po podjęciu uchwały w przedmiocie ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały oraz zwrocie wpłat na udziały, żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki, oraz w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku. Zwrot wpłat na udziały, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa powyżej.
 11. Postanowienia niniejszego Statutu wskazane w ust. 2-3, 8-10 i § 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka Banku.

§ 10

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

§ 11

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. wystąpienia z Banku,
  2. wykreślenia z rejestru członków Banku,
  3. wykluczenia z Banku,
  4. śmierci członka Banku –  ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania. Do rozliczeń ze spadkobiercami z tytułu dziedziczenia środków z tytułu udziału stosuje się odpowiednio ust. 9.
 2. Członek Banku może wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku.
 3. Wykreślenie członka następuje w przypadku:
  1. ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Banku,
  2. utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Banku.
   Wykreślenie członka Banku może nastąpić w wypadku niewykonywania przez członka Banku obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.
 4. Wykluczenie członka Banku może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, a mianowicie w przypadkach:
  1. działania na szkodę Banku,
  2. uporczywego naruszania zasad określonych w Statucie oraz uchwałach organów Banku lub ich nie przestrzegania,
  3. nie wykonania obowiązków statutowych,
  4. nie wniesienia w wymaganych Statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego.
 5. Wykreślenia albo wykluczenia dokonuje Rada podejmując w tej sprawie uchwałę.
 6. W przypadku ustania członkostwa na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 skreślenia z rejestru członków Banku dokonuje Zarząd podejmując w tej sprawie uchwałę.
 7. Rada po podjęciu uchwały o wykreśleniu albo wykluczeniu ma obowiązek zawiadomić członka Banku na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu z Banku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka Banku wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka Banku zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 8. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu Rada ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Banku, który jest zawiadamiany pisemnie o miejscu i terminie posiedzenia Rady na 7 dni przed posiedzeniem na którym sprawa będzie rozpatrywana.
 9. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zgody KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie z byłym członkiem nie może nastąpić w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 10. Członek Banku wobec którego Rada podjęła uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu ma prawo:
  1. odwołać się na piśmie od uchwały Rady o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.7 wraz z uchwałą Rady, albo
  2. zaskarżyć uchwałę Rady do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi Banku uchwały z uzasadnieniem, postanowienia § 17 ust. 5 do 9 Statutu stosuje się odpowiednio.W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, o którym mowa w pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 11. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo uczestniczyć w obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący jest zawiadamiany pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 12. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
 13. Zarząd Banku doręcza odwołującemu odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 14. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, chyba, że członek Banku przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
  2. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  3. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 12

 1. Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem Banku a Bankiem, członkowi Banku przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjętej decyzji.
 2. Odwołania w sprawach określonych w ust. l winny być rozpatrzone przez Radę w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania.
 3. Zarząd doręcza odwołującemu odpis uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. Rada powinna rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

4. Organy banku

4.1. Przepisy Ogólne

§ 13

 1. Organami Banku są:
  1. Zebranie Przedstawicieli,
  2. Rada Nadzorcza zwana w treści statutu Radą,
  3. Zarząd Banku zwany w treści statutu Zarządem,
  4. Zebrania Grup Członkowskich.
 2. W przypadku, gdy liczba członków Banku spadnie poniżej 100 osób, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku obrotowego, Zebranie Przedstawicieli zastąpione jest przez Walne Zgromadzenie. Przestają być zwoływane Zebrania Grup Członkowskich a mandaty Przedstawicieli wygasają.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, przepisy statutu dotyczące Zebrania Przedstawicieli należy stosować odpowiednio do Walnego Zgromadzenia.
 4. Mandat członka organu Banku wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
  1. odwołania,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. ustania członkostwa w Banku.
 5. W miejsce członka Rady lub Przedstawiciela Banku, którego mandat wygasł przed upływem kadencji dokonuje się wyborów uzupełniających na okres do końca trwania tej kadencji.
 6. Uchwały organów Banku, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku, są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut, Prawo spółdzielcze lub Ustawa stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Banku uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.
 7. Z posiedzeń organów Banku sporządza się protokół.
 8. Zasady sporządzania protokołów oraz elementy jakie powinny zawierać określają odrębne regulaminy.

4.2. Zebranie Przedstawicieli

§ 14

 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku.
 2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych                      i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
  3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych niż własne funduszy Banku,
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
  8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
  9. podejmowania uchwał w sprawach połączenia się, podziału i likwidacji Banku,
  10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
  11. uchwalanie zmian Statutu,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru banku zrzeszającego i zawarcia lub rozwiązania umowy zrzeszenia,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku rewizyjnego oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  14. wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości,
  15. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
  16. uchwalanie regulaminu wyboru Rady,
  17. uchwalanie regulaminu działania Rady,
  18. wybór i odwołanie członków Rady z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków,
  19. uchwalenie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania członków Rady przy uwzględnieniu pełnionej przez członka Rady funkcji w Radzie,
  20. zatwierdzenie regulacji dotyczącej oceny kwalifikacji członków Rady oraz Rady,
  21. dokonywanie oceny kwalifikacji członków Rady (ocena indywidualna) i Rady (ocena kolegialna),
  22. dokonywanie oceny polityki wynagradzania
  23. wyrażenie zgody na uczestniczenie i wystąpienie z systemu ochrony
  24. uchwalenie Zasad Ładu Korporacyjnego
  25. podejmowanie  uchwał  zatwierdzających  regulacje  wewnętrzne Banku,   o   ile obowiązek taki wynika z rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego

§ 15

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Ponadto Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli na żądanie :
  1. Rady,
  2. 1/5 członków Banku,
  3. 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  4. Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Banku.
  5. zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 3. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
 4. Porządek Zebrania Przedstawicieli ustala Zarząd.
 5. Zebranie Przedstawicieli powinno się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je na koszt Banku Rada, związek rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
 6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia wszystkich Przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Zebrania Przedstawicieli, natomiast pozostałych członków w formie komunikatu wywieszonego w Centrali oraz Oddziałach Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 7. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia, co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 8. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zawiadamia Przedstawicieli pisemnie, listem poleconym wysłanym co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 9. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli należy powiadomić Związek Rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony, Krajową Radę Spółdzielczą, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy Systemem Ochrony SGB. Wymienione podmioty należy również zawiadomić o uzupełnieniu porządku obrad w trybie określonym  w ust. 8. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, Zarząd zawiadamia pisemnie, listem poleconym, co najmniej 14 dni przed planowaną datą Zebrania.

§ 16

 1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika  Przedstawiciele Banku wybrani przez członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego przedstawiciela.
 3. Nie można  być  jednocześnie członkiem Zarządu  i  pełnomocnikiem na Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Pracownik Banku nie może być pełnomocnikiem
 5. Liczba Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25. Przedstawiciele wybierani są na 4 – letnią kadencję spośród członków Banku wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy, przy czym jeden Przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 2 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela.
 6. Wybrani Przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem przypadków określonych przepisami prawa.
 7. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma 1 (jeden) głos.
 8. W Zebraniu  Przedstawicieli   mają   prawo  uczestniczyć  z  głosem   doradczym przedstawiciele: SGB-Banku S.A., Krajowej Rady Spółdzielczej, Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.
 9. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć członkowie Banku niebędący Przedstawicielami Banku, o których mowa w ust. 1, bez prawa głosu i inne zaproszone osoby.
 10. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział członkowie Rady i Zarządu.
 11. Członek Banku ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 17

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli jest mniejsza od liczby określonej w ust. l Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Zebranie Przedstawicieli w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od terminu zwołania pierwszego Zebrania Przedstawicieli. Do Zebrania Przedstawicieli zwołanego w tym trybie nie stosuje się postanowienia ust. 1.
 3. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 5. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Banku oraz wszystkie jego organy.
 6. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 7. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku albo mająca na celu pokrzywdzenie członka Banku może być zaskarżona do sądu.
 8. Każdy członek Banku lub Zarząd może, w trybie określonym w ustawie Prawo spółdzielcze, wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka Banku przysługuje wyłącznie członkowi Banku wykluczonemu lub wykreślonemu.
 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Banku oraz wszystkich jego organów.

§ 18

 1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady albo, w przypadku jego nieobecności, inny członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Protokół Zebrania Przedstawicieli podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania
 3. Uchwały Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

4.3. Zebrania Grup Członkowskich

§ 19

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 20

Zebranie Grupy Członkowskiej:

 1. wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 2. rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
 3. rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
 4. rozpatruje sprawozdania Rady,
 5. wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 21

 1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.
 2. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
 3. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.
 4. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym.
 7. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
 8. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
 9. Szczegółowe zasady działania Zebrań Grup Członkowskich określa Regulamin uchwalony przez Radę.

4.4. Rada

§ 22

 1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad systemem zarządzania.
 2. Rada składa się od 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) osób.
 3. Do Rady może być wybrany wyłącznie członek Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami Banku.
 4. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba wskazana przez osobę prawną nie będącą członkiem ani pracownikiem Banku.
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z dniem wybrania Rady następnej kadencji.
 6. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru.
 7. Członków Rady wybiera i odwołuje Zebranie Przedstawicieli spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez Przedstawicieli.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady po dokonaniu wyboru członków Rady zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli na którym dokonano wyboru w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli dokonującego wyboru członków Rady.
 9. Członek Rady powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady. Pełnienie funkcji w Radzie nie powinno kolidować z innymi obowiązkami zawodowymi, prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pełnionymi funkcjami społecznymi.
 10. Członkowie Rady są powoływani na łączną kadencję.
 11. W przypadku   wygaśnięcia   mandatu   członka Rady  w trakcie kadencji, Zebranie Przedstawicieli obowiązane jest uzupełnić liczbowy skład Rady wybranej na daną kadencję na najbliższym posiedzeniu.

§ 23

Do kompetencji Rady należy:

 1. uchwalanie strategii działania Banku, planów finansowych i programów działalności społecznej i kulturalnej Banku,
 2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Grupy Członkowskie na zasadach określonych w Statucie przy zachowaniu zasady proporcjonalności,
 4. uchwalanie regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich,
 5. powoływanie  i  odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
 6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku,
 8. wybieranie, w głosowaniu tajnym, pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A.,
 9. dokonanie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
 10. nadzór i kontrola nad działalnością Banku w tym polityką Banku w zakresie podejmowanych ryzyk poprzez:
  1. badanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
  2. analizowanie przebiegu realizacji planów finansowych,
  3. określanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej,
  4. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
  5. kontrolę nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku oraz wniosków zgłaszanych przez członków,
  6. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.”
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 13. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 14. składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Bank w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Banku przy tych czynnościach,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady i występowanie z wnioskiem o jego odwołanie do organu, który go wybrał w przypadkach określonych w Statucie,
 17. uchwalenie regulacji dot. oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu,
 18. dokonywanie oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu (ocena kolegialna),
 19. przedstawienie Zebraniu Przedstawicieli wniosków po lustracyjnych,
 20. powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianach w składzie Zarządu
 21. wyrażenie zgody na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
 22. dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego,
 23. przedstawienie corocznie Zebraniu Przedstawicieli raportu oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie,
 24. podejmowanie uchwał zatwierdzających regulacje wewnętrzne Banku, o ile obowiązek taki wynika z rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego,
 25. przyjęcie Regulaminu  Wykonywania  Audytu  Wewnętrznego  w Systemie Ochrony SGB i  Zasad audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony SGB,
 26. podejmowanie uchwał zatwierdzających Politykę wynagradzania.
 27. powoływanie Komitetu Audytu spośród członków Rady,
 28. nadzorowanie zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności,
 29. wydawanie zgody na powoływanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności oraz na odwołanie jej ze stanowiska,
 30. zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia ( w tym premii) osoby kierującej komórka do spraw zgodności.

§ 24

 1. Rada w celu sprawnego działania wybiera spośród siebie 3 osobowe Prezydium Rady składające się z:
  1. Przewodniczącego,
  2. Zastępcy Przewodniczącego,
  3. Sekretarza,
 2. Prezydium Rady organizuje pracę Rady.

§ 25

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał oraz na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady lub Zarządu Banku, co najmniej  6 razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
 3. W posiedzeniach Rady dotyczących kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności biorą udział pracownicy wykonujący zadania związane z ryzykiem braku zgodności oraz kontrolą wewnętrzną.
 4. Bank zobowiązany jest powiadomić zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB o posiedzeniu Rady, w porządku którego rozpatrywane będą sprawy związane z audytem wewnętrznym.
 5. Rada może podejmować uchwały jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego, z wyłączeniem głosowań tajnych.
 7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.
 8. Szczegółowe zasady działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.
 9. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Rady i zmianie jej składu oraz informację o ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia członków Rady, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

4.5. Zarząd

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz.
 2. Zarząd Banku składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób w tym Prezesa, Wiceprezes(a) i Członków Zarządu.
 3. Liczba członków Zarządu posiadających mandaty w danym czasie musi odpowiadać liczbie członków Zarządu określonej w strukturze organizacyjnej.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków oraz członków Zarządu polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
 5. Powołanie Prezesa następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym w ustawie Prawo bankowe. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada.
 6. Powołanie pozostałych członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, co nie narusza kompetencji Rady, o których mowa w ust. 4.
 7. Członkowie Zarządu powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać z Bankiem w stosunku pracy związanym z pełnioną funkcją.
 8. Pełnienie funkcji w Zarządzie banku powinno stanowić główny obszar działalności zawodowej członka Zarządu. Spełnienie tego kryterium podlega ocenie Rady w ramach Procedury oceny kwalifikacji członka Zarządu.
 9. Rada niezwłocznie po powołaniu Zarządu i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu i zmianie jego składu oraz informację o ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia członków Zarządu, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Rada informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku.

§ 27

 1. Oświadczenie woli w imieniu banku składają:
  1. co najmniej 2 (dwaj) członkowie Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 (dwóch) pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. przy zawieraniu umów rachunku bankowego 1 (jeden) członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.
 2. Pisemne oświadczenie woli Zarząd składa przez zamieszczenie swych podpisów pod nazwą Banku.
 3. Zarząd działając kolegialnie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – członka Zarządu jego zastępującego,        z wyłączeniem głosowań tajnych.
 4. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia i ustala ich porządek.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane.
 6. W posiedzeniach Zarządu obowiązani są brać udział wszyscy jego członkowie. W sytuacjach uzasadnionych posiedzenie Zarządu może odbywać się w składzie niepełnym, z zastrzeżeniem, iż Zarząd podejmuje uchwały, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu w tym Prezes lub członek Zarządu jego zastępujący.
 7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady i inne zaproszone osoby.
 8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 9. W okresie pomiędzy posiedzeniami członkowie wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału kompetencji zatwierdzonego przez Radę.
 10. Funkcjonowanie, tryb pracy oraz szczegółowy podział kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu określa Regulamin działania Zarządu uchwalony przez Radę.
 11. Rada zobowiązana jest uzupełnić skład Zarządu poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających w przypadku zmniejszenia się jego składu poniżej liczby członków Zarządu wskazanej w strukturze organizacyjnej Banku.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawach lub Statucie do decyzji innych organów, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów planów działalności Banku oraz projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania w Banku.
  2. realizowanie działalności społecznej i kulturalnej,
  3. podejmowanie faktycznych i prawnych czynności związanych z działalnością Banku,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Banku,
  5. określanie zadań oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem przez pracowników Banku,
  6. podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania podstawowych jednostek organizacyjnych Banku,
  7. zwoływanie Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
  8. przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady i Zebrania Przedstawicieli,
  9. wykonywanie uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady,
  10. składanie sprawozdań z działalności Banku Radzie, Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniom Grup Członkowskich,
  11. zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu oraz innych danych wymagających zmian w rejestrze Banku,
  12. uchwalanie regulaminu organizacyjnego.
 2. Prezes Zarządu:
  1. odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku,
  2. przewodniczy Zarządowi Banku,
  3. wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku,
  4. bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego),
  5. koordynuje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank działalności,
  6. sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym.
 3. Do obowiązków Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Banku, należy powiadamianie Rady o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem w tych sprawach.
 4. Zarząd nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych oraz koordynuje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank działalności.
 5. Komórka do spraw zgodności podporządkowana jest bezpośrednio Prezesowi Zarządu, co gwarantuje jej niezależność.
 6. Zarząd zapewnia komórce do spraw zgodności środki finansowe i kadrowe do wykonywanych przez nią zadań.
 7. Osoba kierująca komórką do spraw zgodności lub osoba ją zastępująca ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Rady i Zarządu.

§ 29

 1. Podejmowanie decyzji w sprawach, gdy łączna wartość:
  1. zobowiązania w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku lub
  2. rozporządzenia aktywami w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku odbywa się w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4.
 2. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub dotyczące lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej Banku podejmują pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd w ramach posiadanego pełnomocnictwa.
 3. Decyzje w sprawach o wartości przekraczających granice określone w ust. 1, a dotyczące pozostałych spraw, nie wymienionych w ust. 2, lub przekraczające zakres udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Zarząd przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu jego zastępującego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 4. Zasady zgodnie z którymi podejmowane są decyzje, o których mowa w ust. 2 ustala Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady.

4.6. Postanowienia wspólne dla organów Banku

§ 30

 1. Członkowie organów Banku powinni swoje czynności wykonywać z największą starannością i dbać o pełną realizację przez Bank jego zadań gospodarczych i społeczno-kulturalnych.
 2. Członkowie organów Banku obowiązani są do zachowania tajemnicy prawnie chronionej.

§ 31

 1. Przy wyborach Rady, Zarządu i Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku należy przestrzegać następujących zasad:
  1. członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu z zastrzeżeniem ust.3,
  2. w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
  3. członek Zarządu nie może być jednocześnie Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli Banku.
 2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Rada może w razie konieczności wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia obowiązków członka (członków) Zarządu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
 4. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Banku za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

§ 32

 1. Osoby będące członkami Zarządu lub Rady Banku jak też osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi.
 2. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, o której mowa w ust. l Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu i wystąpić z wnioskiem o odwołanie go na najbliższym zebraniu organu, który go wybrał.
 3. W przypadku naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji, o której mowa w ust. l, Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu tego członka Zarządu.
 4. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze rozumie się pracowników podlegających bezpośrednio członkom Zarządu, a w szczególności osoby zajmujące stanowiska kierownika (dyrektora) oddziału, głównego księgowego, z wyłączeniem radców prawnych.

5.Tryb wydawania regulacji wewnętrznych

§ 33

 1. Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Banku wydawane są w formie uchwał organów oraz zarządzeń Prezesa Zarządu i decyzji członków Zarządu.
 2. Uchwały podejmowane są przez organy Banku stosownie do ich kompetencji i regulują sprawy o znaczeniu podstawowym dla działania i organizacji Banku kształtując prawa i określając obowiązki.
 3. Zarządzenia Prezesa oraz decyzje członków Zarządu regulują na bieżąco działalność Banku oraz zawierają dyspozycje wykonania określonych czynności dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku.
 4. Zarząd uchwala regulaminy i instrukcje normujące całokształt zagadnień działalności Banku w poszczególnych obszarach jego działania, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 5. Członkowie Zarządu podejmują decyzje zgodnie z uchwalonym podziałem kompetencji.
 6. Prezes Zarządu Banku w ramach podziału kompetencji podejmuje między innymi decyzje w zakresie organizacji wewnętrznej Banku, w sprawach pracowniczych oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

6. System zarządzania ryzykiem

§ 34

 

Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

7. System kontroli wewnętrznej

§ 35

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest  zapewnienie:

 1. skuteczności i efektywności działania Banku,
 2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 4. zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi

§ 36

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

 1. funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
 2. komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
 3. audyt wewnętrzny przeprowadzany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB mający za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

8. Gospodarka finansowa Banku

§ 37

 1. Bank prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
 2. Prowadząc gospodarkę finansową Bank działa w oparciu o założenia przyjęte do planu finansowego z uwzględnieniem projekcji bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz funduszy własnych i współczynnika wypłacalności.
 3. Za prawidłowe i terminowe sporządzenie planu finansowego odpowiedzialny jest Zarząd.
 4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zarząd Banku uwzględnia:
  1. roczny plan działalności,
  2. zasadę efektywnego działania zapewniającą pokrycie kosztów działania i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów oraz realny wzrost funduszy własnych,
  3. strategię działania,
  4. strategię Spółdzielczej Grupy Bankowej .
 5. Zarząd Banku zatwierdza, ustalone w formie pisemnej, zasady rachunkowości oraz ich zmiany jako dokumentację zasad rachunkowości.
 6. W rachunkowości stosuje się zasady :
  1. rokiem obrotowym, jest rok kalendarzowy,
  2. okresem sprawozdawczym jest okres miesięczny,
  3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego dokonywana jest na podstawie odrębnych przepisów wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
  4. zakładowy plan kont uwzględnia wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń , zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  5. opis systemu informatycznego zawiera wykaz programów, procedur i funkcji oraz zasady ochrony danych określające metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.
 7. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego Bank określa w szczególności:
  1. kryteria ustalania odpisów aktualizujących wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  2. zasady tworzenia rezerw celowych,
  3. zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z określeniem stawek amortyzacyjnych wynikających z okresu ekonomicznej ich użyteczności,
  4. kryteria zaliczania środków trwałych do tzw. niskiej wartości, które będą amortyzowane w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
  5. zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych,
  6. metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

§ 38

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości.
 2. Wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada.
 3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.
 5. Zarząd Banku zobowiązany jest  złożyć zbadane i  zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 6. Ogłoszenie sprawozdania finansowego następuje w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 7. Zarząd Banku zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego, SGB-Banku S.A., oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.

§ 39

 1. Podział zysku lub pokrycie straty netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem opinii przez biegłego rewidenta.
 2. Uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty netto podejmuje Zebranie Przedstawicieli.
 3. Zysk netto przeznacza się na:
  1. fundusz zasobowy,
  2. fundusz rezerwowy,
  3. fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej
  4. cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli,
  5. oprocentowanie udziałów.
 4. W przypadku przeznaczenia części zysku netto na oprocentowanie udziałów, oprocentowaniu podlegają udziały wniesione przez wszystkich członków, w tym również udziały byłych członków ( ich spadkobierców ), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
 5. Kwotę należną członkowi z tytułu podziału zysku netto zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów, jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione.
 6. Członek Banku uczestniczy w podziale zysku za dany rok obrotowy proporcjonalnie do ilości wniesionych udziałów i okresu ich posiadania.
 7. W przypadku wypowiedzenia członkostwa lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych, należny zysk oblicza się przyjmując rzeczywistą liczbę dni posiadania przez członka udziałów, w okresie od pierwszego stycznia roku obrotowego do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych.

§ 40

 1. Strata bilansowa w Banku pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe.
 2. Pokrywanie straty bilansowej z funduszy Banku odbywa się w następującej kolejności:
  1. z funduszu zasobowego,
  2. z funduszu rezerwowego,
  3. z funduszu ogólnego ryzyka,
  4. z funduszu udziałowego.
 3. W okresie realizacji przez Bank planu naprawy, zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
 4. Strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub może być pokrywana w kolejnych latach.

§ 41

 1. Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej.
 2. Tworząc i rozwiązując rezerwę na ryzyko ogólne, Bank dokonuje oceny wystąpienia tego ryzyka, uwzględniając w szczególności wielkość należności i zobowiązań pozabilansowych.
 3. Rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne dokonuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.
 4. Bank rozwiązuje rezerwę, jeżeli w ocenie Banku ustały przesłanki będące podstawą jej utworzenia.
 5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

9. Fundusze Banku

§ 42

 1. Funduszami Banku są:
  1. fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,
  2. fundusz zasobowy tworzony z wpłat przez członków wpisowego i z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych banku,
  3. fundusz rezerwowy, tworzony z części nadwyżki bilansowej na pokrycie strat bilansowych Banku,
  4. fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z części nadwyżki bilansowej,  na niezidentyfikowane ryzyko  działalności bankowej,
  5. fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych,
  6. niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
  7. zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i oprocentowanie od udziałów, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

§ 43

Źródło funduszu zasobowego lub rezerwowego, o których mowa w § 42 pkt 2 i 3, mogą stanowić również bezzwrotne wpłaty przewidziane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, którego Bank jest uczestnikiem.

§ 44

 1. Źródło funduszu  zasobowego  stanowią zysk przeznaczony przez Zebranie Przedstawicieli oraz dodatkowo bezzwrotne wpłaty wnoszone:
  1. przez SGB-Bank S.A. na fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku,
  2. z funduszu pomocowego, o którym mowa w art. 22g ust. 1 Ustawy, na fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku,
  3. przez jednego z uczestników Systemu Ochrony na fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku,
  4. przez jednostkę zarządzającą, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 Ustawy, na fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku.
 2. Fundusz udziałowy tworzony jest z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie, z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

10. Łączenie, podział i likwidacja Banku

§ 45

Bank może w każdym czasie połączyć się z innym bankiem spółdzielczym na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli łączących się banków, podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy zachowaniu innych warunków określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i ustawie Prawo bankowe.

§ 46

Postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11. Zmiana Statutu

§ 47

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
 2. Uchwała Zebrania Przedstawicieli, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
 3. Na dokonanie zmian Statutu, które zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Bankowego wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Bank winien uzyskać stosowne zezwolenie.
 4. Podjęcie uchwały przez Zebranie Przedstawicieli, o której mowa w ust.1 powinno nastąpić po uzyskaniu zezwolenia o którym mowa w ust.3.
 5. Każdorazowa zmiana Statutu musi zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni do Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.

12. Przepisy końcowe

§ 48

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.