ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.55 USD 3.8 CHF 4.13 GBP 5.22
Slider

Postanowienia ogólne


  1. Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej”. Taryfa obowiązuje we wszystkich placówkach Banku.
  2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
  3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie, jednak nie później niż do końca miesiąca, którego dotyczą.
  4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
  5. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.